Gyda chyfyngiadau yn dechrau codi rydym yn dechrau gwahodd mwy o aelodau yn ôl i'n therapïau yn y Ganolfan; mae ein gwasanaethau ar-lein yn parhau i fod yn rhan bwysig o'r Ganolfan.

Oherwydd rheolau pellhau cymdeithasol, mae gennym nifer gyfyngedig o aelodau yn mynychu'r Ganolfan.

Er mwyn sicrhau bod hyn yn gweithio, rydym yn cyhoeddi gwahoddiadau i aelodau ymuno â'n sesiynau yn y Ganolfan.

Os rhoddir apwyntiad i chi, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen a dilyn y cyfarwyddiadau yn y canllawiau hynny.

Er mwyn cynnal pellteroedd cymdeithasol, bydd lleoedd yn gyfyngedig i:

 • 6 o bobl mewn dosbarth ffisio
 • 2 berson yn y siambr ocsigen
 • 3 berson yn y gampfa

Gellir lleihau hyd y sesiwn i ganiatáu glanhau cyn ac ar ôl.

I wneud i hyn weithio rydym yn:

 • Cyflwyno mwy o amserlenni glanhau.
 • Gofyn i staff barhau i weithio gartref os gallant leihau nifer y bobl yn y Ganolfan
 • Gofyn i bob aelod sy'n mynychu'r Ganolfan wisgo gorchudd wyneb.
 • Asking staff to wear PPE as appropriate.
 • Gwahoddwch aelodau gwahoddedig i lanhau eu dwylo wrth fynd i mewn ac allan o'r adeilad ac i staff olchi eu dwylo yn rheolaidd.
 • Sicrhau bod tiwbiau a masgiau siambr ocsigen yn cael eu diheintio ar ôl pob defnydd a bydd aelod yn mynd i mewn i'r siambr yn gwisgo gorchudd wyneb a fydd wedyn yn cael ei gyfnewid am y mwgwd ocsigen.
 • Gofyn i bawb ar y safle ac o fewn y maes parcio i gadw pellter 2 fetr oddi wrth ei gilydd.
 • Cyflwyno gwiriadau tymheredd ar gyfer mynd i mewn i'r adeilad.
 • Rhoi mynedfa / allanfa bwrpasol i bob maes gwasanaeth i leihau symud o fewn yr adeilad
 • Gofyn i'r aelodau gwahoddedig aros yn eu car nes eu bod yn cael eu galw i mewn i'r Ganolfan ar gyfer eu sesiwn.

Gofod cymdeithasol / lolfa / cyfleusterau coffi

Mae Cafe Neuro bellach yn ailagor gyda slotiau y gellir eu bwcio er mwyn ein galluogi i gwrdd â phellter cymdeithasol. Mae gwasanaeth tecawê ar gael hefyd. Darllenwch fwy a darganfod sut i archebu.

Dewch ag eiddo personol hanfodol i'r adeilad yn unig.

Bydd toiledau pwrpasol ar gael ym mhob ardal i aelodau eu defnyddio a hefyd ar gyfer golchi dwylo.

Rydym wedi gwneud y Neuro Therapy Centre yn ddiogel - gweler ein hasesiad risg a'n protocolau.

Rhoddion

Mae ein sesiynau yn y Ganolfan a'r sesiynau rhithwir yn rhad ac am ddim. Gwerthfawrogir rhoddion tuag at gynnal ein gwasanaethau.

Gwnewch roddion i gefnogi ein gwasanaeth os gallwch chi ac annog pobl rydych chi'n eu hadnabod i roi neu godi arian i ni. Mae'r cyfan yn gwneud gwahaniaeth. Diolch.

Os ydych chi'n aelod sydd wedi cael gwahoddiad i'r Ganolfan, bydd rhoddion 'contactless' yn bosibl.

Mae taliadau am therapi ocsigen ar waith.

Sut mae'r Ganolfan yn edrych nawr:

Beth i'w ddisgwyl pan ymwelwch â'r Ganolfan